Firma Ramon Moscardó

Política de privacitat

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades.

Drets d'autor

Tots els continguts d'aquest Lloc (Incloent, però no limitat a, text, logotips, contingut, fotografies, àudio, botons, noms comercials i vídeo) estan subjectes a drets de propietat per les lleis de Drets d'Autor i altres Lleis relatives Internacionals a Ramon Moscardó i de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Ramon Moscardó o dels titulars corresponents.

L'ús d'imatges, fragments de vídeos i altre material que sigui objecte de protecció dels drets d'autor, serà exclusivament per a fins educatius i informatius, i qualsevol ús diferent com el lucre, reproducció, edició o modificació, serà perseguit i sancionat pel respectiu titular dels Drets d'Autor.

Drets d'ús

Queda prohibit copiar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, difondre, o en qualsevol manera explotar qualsevol part d'aquest servei sense l'autorització prèvia per escrit de Ramon Moscardó o dels titulars corresponents. Vostè no podrà remoure o alterar de la còpia cap llegenda de Drets d'Autor o la que manifesti l'autoria del material.